Naturfotografering på Bornholm


Bornholm har en stor mangfoldighed af landskaber. Maleriske, majestætiske, stejle granitklipper i nord og fine sandstrande i syd, hedeområder, tørvemoser, klitter, kløfter og slugter, vandfald, frugtbare dale, søer med bjørneløg og anemoner, klippeblokke og klipper langs kysten. Kombinationen af klipper, sol og hav har også gjort Bornholms fauna unik. Øens fantastiske lys har tiltrukket mange kunstnere og fotografer i årenes løb, som har indfanget de smukke landskaber i deres værker.


naturfotografering på Bornholm


Almindingen skov

I centrum af Bornholm


Almindingen Skov er en af de største skove i Danmark. Almindingen er et stort skovområde med tre tørvemoser, der er blandt de bedste vådområder på Bornholm med en lang række fugle. Området omfatter både nåle- og løvskove og flere skovsøer. De største moser er Ølene, Bastemose og Svinemose. Ølene er et vådområde med en lavvandet sø, gamle tørvehuller og store enge. Bastemose er tilgroet med siv og piletyk. Svinemose er hovedsagelig en tørvemose med siv. Flere områder i Almindingen er bevaret som "uberørte" skov- og græsarealer. I den østlige del er der nogle få åbne hedeområder.

Ynglefugle:
Bornholm har længe været kendt som Danmarks eneste yngleplads for uldsanger og er det første sted i landet, hvor sortspætten yngler. Der er mange andre ynglefugle i Almindingen, f.eks. traner og rørhøg, hvilket gør området meget interessant. I skoven vil du støde på traner, honninghøns, falke, skovsnepper, lemminger, piber og krybdyr samt mere almindelige skovfugle.

Trækfugle:
Mange rovfugle besøger mosen i trækperioden, f.eks. rørhøg, høg, spurvehøg, musvåge, musvåge, fiskeørn, tårnfalk og falk. På Ølene er der gode chancer for at se en havørn og en kongeørn, som dukker op i vintermånederne.
Forskellige vadefugle besøger Ølene i trækperioden - knopsvane, knopsvane og gråsvane bruger mosen som overvintringsområde. Udkæret, syd for Almindingen, er et vigtigt rasteområde for traner, vadefugle, gæs og ænder.

Andre dyr:
Bornholm har en stor bestand af rådyr, som blev genudsat på øen i 1885. Det er interessant at bemærke, at der ikke findes hverken ræv, mårhund eller muldvarp på Bornholm. I 2012 blev en gruppe visenter (det største vilde pattedyr i Europa i dag) introduceret i området syd for Rømersvej. Bison er et vildt dyr, der er hjemmehørende i Polen. Det er en fantastisk oplevelse at se disse store dyr midt i Almindingen, hvis vi er heldige nok til at få øje på dem. Vi er nødt til at bevæge os meget stille og roligt for at komme tæt på dem. Hvis en bison føler sig truet, bevæger den sig væk ind i skoven - hvilket besøgende bør respektere. Bisonerne har allerede tilpasset sig området på den bedst mulige måde og kan lejlighedsvis ses krydse Chr.X Vej om dagen.

Det meste af området er let tilgængeligt, da Almindingen er gennemskåret af mange offentlige veje. Mange parkeringspladser og picnicområder er gode udgangspunkter for vandreture i området. Der er tre fugletårne i Ølene, hvoraf det nyeste på Rømersvej er tilgængeligt for kørestolsbrugere.
Bastemosen har et 5 m højt udsigtstårn med en rampe, som er tilgængeligt for kørestolsbrugere. Svinemosen har også et udsigtstårn. Et nyt tårn ved Kærgårds-Vallensgårdsmose, der er tilgængeligt fra Skørrebrova, giver et godt udsyn over mosen. Der er mange udsigtstårne i Almindingen skoven, bl.a. Ryttergnagten, øens højeste tårn, hvorfra man kan se hele øen. Vores guide vil pege på og hjælpe os med at finde steder, der er værd at tage med på tur.


Almindingen er en af de største skove i Danmark. Fotografi


Dueodde

Den sydligste spids af Bornholm


Dueodde-hovedposten har en sandstrand, som nogle steder er op til 100 meter bred. Bag stranden ligger et område med flyvesand og klitter, og længere inde i landet ligger Strandmarken, som er en stor plantage, der blev anlagt i 1870'erne. Den består hovedsagelig af skovfyr og skovfyr. Der er mange sommerhuse på plantagen. Nær den sydligste spids af spidsen ligger det 47 m høje fyrtårn Dueodde.

Trækfugle:
Fugletrækningen begynder i august, når svaler og nogle få rovfugle begynder deres rejse sydpå. I september kan man se lærker, piber, vipstjerter, drosler, piber, piber, mejser og lurere samt store flokke af finker og solsorte. Finker og siskener trækker indtil oktober, hvor der også er mulighed for at se flokke af traner, der trækker. Rekorden er 7.000 på én dag.
Havfugle bevæger sig langs kysten i stort antal, måger ses her regelmæssigt, og desuden kan vi se dykkere, skarver, vadefugle, vipstjert, tudeænder og vigeon. Gæs flyver også langs kysten, og nogle gange kan man se hundredvis af bramgæs og bramgæs.

På Søndre Landevej mellem Rønne og Snogebæk er der skilte, der fører til Dueodde. Fra vejen, der forbinder Pedersker, Dueodde og Snogebæk, er der flere mindre veje, der fører til parkeringspladser nær kysten.
En kørestolsvenlig promenade fører fra de små butikker i Dueodde til havet. Det bedste sted til fotografering er på klitterne, hvor du kan søge ly for vinden og nyde den smukke udsigt både ind over land og ud over havet. Fra Dueodde fyrtårns udsigtsplatform kan du også tage en række unikke billeder af naturen.


Dueodde strand - billeder/fotos


Ertholmene

Skærgården nordøst for Bornholm


De to største øer i Ertholmene skærgård, Christiansø og Frederiksø, er beboede. Christiansø er 710 m lang og 430 m bred og er omgivet af 300 år gamle mure fra den tid, hvor øen havde militær betydning. De fleste af bygningerne er samlet omkring havnen. Der er en gruppe høje træer og buske i midten af øen, men ellers er vegetationen sparsom, med en lille hede og et par små damme og rørskove. Den tredje ø i øgruppen, Græsholm, som næsten ikke har nogen vegetation, er et fuglereservat. Da øerne er små og isolerede, er der ikke nogen indfødte landpattedyr på dem.
I det 19. århundrede var sæler almindelige på øerne, men i begyndelsen af det 20. århundrede blev de jaget, hvilket resulterede i, at de næsten uddøde både på Christiansø og på Bornholm selv. Heldigvis har gråsælen fået et comeback i de seneste år. Med 400 hvilende gråsæler er Ertholmene nu et af de største hvilesteder for denne store sæl.
Dyrelivet på øerne er hovedsagelig koncentreret omkring vandhuller og damme. Det mest højlydte dyr er mosefrøen, men den er meget svær at få øje på. Regn får alle padderne frem, så pas på, hvor du træder. Andre padder er bl.a. små vandsalamander og grøn tudse. Der er ikke mange pattedyr på Ertholmene, men der er stadig en lille koloni af pindsvin, som blev sat ud på øerne i 1950'erne.
Ertholmene skærgård er også et reservat for nordiske bier. Det er en gammel honningbiart, som indtil for ca. 170 år siden var den eneste honningbiart nord for Alperne. I Danmark findes denne gamle art kun på Læsø, Endelave, Anholt og Ertholmene. Den nordiske honningbi udvikler sig ved lavere temperaturer end andre biarter. Det betyder, at de ikke har brug for så meget vinterfoder og klarer vinteren bedre. Øboerne elsker deres bier. De siger, at takket være biernes bestøvning høster de ti gange flere jordbær og æbler, end da der ikke var bier. Bierne forbedrer også bestøvningen af mange vilde blomster og blomstrende planter, hvilket giver flere frø og bær til de mange trækfugle på øerne.

Ynglefugle:
Øerne er et vigtigt yngleområde for alka og nuit. Danmarks eneste kolonier af boink (2.500-3.000 par) og auker (1.000 par) findes på Græsholm, hvor der også findes en stor koloni af sølvmåger (ca. 8.000 par). Et lille antal måger, sølvmåger og stormmåger yngler på øerne.

Trækfugle:
Ertholmene er en lille gruppe øer langt ude på havet og er et typisk sted, der tiltrækker trækfugle. Forårstrækket er størst i april og maj, og efterårstrækket er i fuld gang fra slutningen af juli til omkring november. Om efteråret flyver traner (nogle gange op til 6000-7000 fugle) over øerne.

Andre dyr:
Antallet af gråsæler, der er observeret omkring Ertholmene, er steget betydeligt siden 2007. De kan hovedsageligt ses nær Skerra Tat nord for Græsholm, men nærmer sig undertiden kysten på beboede øer. De fleste gråsæler forekommer i april/maj. Fire paddearter findes i de små damme, der er spredt rundt om på øen, og som bruges til at opsamle regnvand: grå tudse, grøn tudse, sumpfrø og vandsalamander.

I sommermånederne (fra begyndelsen af maj til slutningen af september) sejler færgen fra Gudhjem til Christiansø. Hvis du tager den første færge fra Bornholm om morgenen og den sidste færge fra Christiansø om aftenen, kan du tilbringe flere timer på øen og observere flora og fauna. Vi kan arrangere en tur til skærgården med båd eller ribben sammen med vores fotograf, hvilket vil give os mulighed for at komme tættere på Graesholmen, tidsmæssig uafhængighed. Men det er også en spændende oplevelse at overnatte på øen og nyde freden og stilheden. Det kræver dog planlægning, da der kun er én kro og et meget lille campingområde på øen, så man skal reservere i god tid.
I Lilletårn-tårnet på Frederiksø er der en naturhistorisk udstilling med fokus på fugle. Det er tilladt at gå på Christiansø og Frederiksø, men det er bedre at holde sig til stierne. Øen Græsholm er fredet, og adgang er forbudt. Nord for Lilletårnet på Frederiksø kan du dog nemt se Græsholm.


Ertholmene skærgård, sæl fotografering


Hammeren og Slotslyngen

Nord Bornholm


Hammeren er det nordligste punkt på Bornholm. Det er et enormt klippefyldt område, der er udglattet af gletsjere fra den sidste istid, og som er adskilt fra resten af øen af en kløftdal, hvor Bornholms største sø, Hammersø, ligger. Området består hovedsagelig af hedearealer med sparsomme buske og lave træer. Vegetationen er begrænset af fåregræsning. Mod syd ligger Slotslyngen hede: oprindeligt voksede der kun lyng her, men nu vokser der også nogle træarter. Terrænet er meget kuperet og består af riftdale, klipper og moser. Den sydlige del er tørt græs- og hedeareal, der afgræsses af får og kvæg. Kysten er dannet af stejle klipper. Dette er det bedste sted på Bornholm på grund af forårstrækket og de eneste fugleklipper i Danmark.

Ynglefugle:
Hammeren er et af de første steder i Danmark, hvor vandrefalken er begyndt at yngle igen efter mange års fravær. Den begyndte at yngle på klipperne ved Slotslyngen i 2006. Klipperne er også yngleplads for sølvmåger, krikand, stære og flere par af baltiske sølvmåger. I skoven kan vi se alle de almindelige skovfugle samt nogle sjældnere arter som musvåge, høg, spurvehøg, skovsneppe, ravn, råge, spætte, blåfugl og stor skallesluger.

Trækfugle:
De fleste fugleobservatører kommer til dette område for at se forårstrækket, når store flokke af fugle flyver over på vej til ynglepladserne længere mod nord. Sjældne arter, der er hjemmehørende i de østlige regioner, kan findes blandt de trækkende og stationerende fugle. Flere sjældne arter observeres næsten hvert år, f.eks. den rødbrystede fluesnapper og den skarlagensrøde azalea. Rovfugletrækningen er mindre omfattende og omfatter hovedsagelig musvåger og spurvehøge, men fra tid til anden dukker der også sjældnere arter op.

Forårstrækket kan observeres her fra flere forskellige steder. Havvandringen kan bedst ses fra det yderste punkt, Hammer Odde, nordvest for fyret. Rovfugletrækket kan observeres fra Hjortebjerg, Hammerens højeste punkt, nær parkeringspladsen nord for Sandvig. For at komme til parkeringspladsen skal du dreje fra Strandgade midt i landsbyen og fortsætte langs Sandlinien, forbi campingpladsen og langs bugten. Parkeringspladsen ligger for enden af vejen. Herfra fører en asfaltvej til fyret, eller du kan gå op ad bakkerne ad stien fra parkeringspladsen.
Der er åbne områder omkring Hammerfyr (fyret i den sydlige ende af Hammeren), hvorfra du også kan se trækket. Det kan nås ved at dreje af fra Hammershusvej i den sydvestlige ende af Sandvig og køre ad Hammersøvej mod fyret.
Lidt længere syd for Slotslyngen ligger Nordeuropas største borgruin, Hammershus. Området omkring slottet byder på en fantastisk udsigt, både fra slotsruinerne og fra foden af slottet. Den bedste måde at komme til Slotslyngen på er ved at parkere ved Finnedalsvejen, en halv kilometer nord for Vang. Her er det meget imponerende at gå en tur med de nøgne klipper til højre og en vidunderlig udsigt over Østersøen til venstre. Udsigten til klipperne fra havet er også en utrolig oplevelse, som kan arrangeres med en bådservice i Hammerhavn.


Hammeren plateau og foto


Den rige flora og fauna, de fantastiske landskaber og den smukke natur på Bornholm, lad os fange det hele på et fotografi. Vores guide er den bornholmske naturfotograf Mikkel Due Andersen, som viser os de smukkeste og mest interessante steder på Bornholm og deler ud af sin viden om fotografering. Kontakt os og få en uforglemmelig ferie på Bornholm.


 
Vi inviterer dig til at tage med os på en fotografisk udflugt
 

Vil du vide mere om vores andre spændende aktiviteter på Bornholm?

Se, hvad der ellers er interessant for dig. Opdag denne solrige øs mystik. Ja, Bornholm er tættere på, end du tror...

Bornholm ligger midt i Østersøen og er tyndt befolket, så der er kun lidt lysforurening. Det bedste tidspunkt at observere stjernerne er naturligvis om efteråret og vinteren, når dagene er kortere, og der er færre turister, så himlen er endnu mere synlig.

Denne rejse er en fornøjelse af udlandsrejser kombineret med fotografering. Projektet henvender sig til turister og fotoentusiaster på alle niveauer af erfaring.

tovbanen on Bornholm
Dette websted bruger cookies for at få det til at fungere bedre.
Facebook
Instagram