Regulamin Serwisu

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Spot Guide Ltd., z siedzibą pod adresem 3 Hesketh Road, Ribbleton, Preston, PR2 6NS, United Kingdom, zwanego dalej „Administratorem” w ramach serwisu internetowego visitbornholm.com, zwanego dalej „Serwisem”.

2. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@visitbornholm.com.

3. Osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.

4. Administrator zobowiązuje się zapewnić nieodpłatną możliwość publikowania i przeglądania ogłoszeń w Serwisie. Administrator zobowiązany jest dostarczać zamówione rzeczy bez wad.

5. Usługi publikacji reklam w Serwisie świadczone są przez podmiot: Spot Guide Ltd., 3 Hesketh Road, Ribbleton, Preston, PR2 6NS, United Kingdom. Usługi te świadczone są wyłącznie dla Użytkowników nie będących konsumentami, na podstawie indywidualnych umów. Cenniki umieszczone w Serwisie mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

6. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.

7. Informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu zawarte są w „Polityce dotyczącej plików cookies i podobnych technologii”, dostępnej w Serwisie.

8. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.

9. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.

10. W wypadku wielokrotnego umieszczania przez Użytkownika w tym samym czasie ogłoszeń o identycznej treści, Administrator ma prawo usunąć kopie pierwotnego ogłoszenia

11. Serwis nie bierze udziału w transakcjach, czy umowach między użytkownikami i nie odpowiada za szkody wynikłe między nimi. Zalecamy ostrożność z ograniczeniem zaufania.

12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu.

13. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.

14. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.

15. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem wskazanym w punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.

16. Użytkownik ma prawo w każdym czasie odstąpić od umowy zawartej z Administratorem i zażądać usunięcia konta w Serwisie.

17. Administrator ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem w wypadku kilkukrotnego naruszenia Regulaminu przez Użytkownika.

18. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:

a. zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen,

b. zmiany danych Administratora,

c. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.

19. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.

20. O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

21. Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.

22. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

tovbanen on Bornholm
Ta strona używa ciasteczek, aby mogła działać lepiej.
Facebook
Instagram